Ipumakani a La'amaomao

Ipumakani a La'amaomao

Citation preview

Mo‘olelo Hawai‘i o Pāka‘a a me Kūapāka‘a

E ho‘ouna pololei mai i nā kauoha ma ka inoa o MOSES K. NAKUINA

MO‘OLELO HAWAI‘I O NĀ KAHU IWIKUAMO‘O O KEAWENUIA‘UMI KE ALI‘I O HAWAI‘I, A ‘O NĀ MO‘OPUNA HO‘I A LA‘AMAOMAO ! KE KAMA‘EU NĀNA I HO‘OLAKALAKA NĀ MAKANI A PAU O NĀ MOKUPUNI O HAWAI‘I NEI, A ‘UHAO I LOKO O KĀNA IPU KAULANA I KAPA ‘IA ‘O KA IPUMAKANI O LA‘AMAOMAO!

‘Ohi ‘ia, hō‘ulu‘ulu, wae ‘ia a ho‘oponopono ‘ia e MOSES K. NAKUINA

"E ALOHA AUANE‘I!" E ka Lāhui Hawai‘i, mai Hawai‘i o Keawe a Kaua‘i o Mano, a welo loa aku i Ka‘ula, ka palena o nā moku, ka iwi o ku‘u iwi a me ke koko o ku‘u koko, ke kupa, ka ‘ōiwi pono‘ī o ka ‘āāina, Aloha ‘oukou: He mau makahiki i hala a‘e nei, ma muli o ka ‘imi ‘ana i nā mo‘olelo Hawai‘i kahiko loa, ma ka nīnau ‘ana i ka po‘e kahiko, ua ‘ike ‘ia ko lākou waiwai inā e pa‘i buke ‘ia, a lilo i mea ho‘ona‘auao mai i ka lāhui o kēia au, no laila, ua ‘ohi, hō‘ulu‘ulu, wae a ho‘oponopono ‘ia ka mo‘olelo ‘o Pāka‘a a me Kūapāka‘a, kāna keiki, a ‘o ia ka mo‘olelo mua e ho‘olauna mua ‘ia aku nei me ‘oukou, a inā e ‘apo ‘ia mai ana me ke ohohia, a laila, e ho‘opuka hou ‘ia aku ana kekahi mau mo‘olelo ‘ē a‘e. He nui nā mana o kēia mo‘olelo, a ‘o ua mau mana like ‘ole lā i loa‘a mai, ‘o ia ka i hō‘ulu‘ulu ‘ia, wae ‘ia, a ho‘oponopono ‘ia me ke akahele loa, a kākau ‘ia ma ka ‘ōlelo Hawai‘i ‘oia‘i‘o maoli o ke au i hala. Ua ‘ōlelo kekahi po‘e he ka‘ao wale nō kēia a ‘a‘ohe waiwai; he kuhihewa ia, no ka mea, he nui ka waiwai o kēia mo‘olelo. ‘Akahi, ua kākau ‘ia ma ka ‘ōlelo Hawai‘i ‘oia‘i‘o maoli o ke au kahiko. ‘Alua, ‘o nā mele, nā paha, a me nā kau i nalowale kekahi a e nalowale aku ana, ‘a‘ole loa ia e loa‘a hou inā ‘a‘ole e pa‘i buke ‘ia. ‘Akolu, ka inoa o nā makani o kēlā a me kēia mokupuni o ko Hawai‘i Pae ‘āina, a Teritore o Hawai‘i i kēia wā. ‘Ahā, ‘o ka mea i ‘oi a‘e ma mua o nā kumu mua ‘ekolu i ha‘i mua ‘ia a‘e nei, ‘o ia ke Aloha Ali‘i ‘oia‘i‘o o nā kānaka Hawai‘i i ke au i hala a hiki loa mai nō i kēia au. No laila, e ke aloha Ali‘i ‘oia‘i‘o, ke aloha Lāhui ‘oia‘i‘o, ko Hawai‘i o Keawe, ko Maui o Kama, ko O‘ahu o Kākuhihewa, a me ko Kaua‘i o Mano, eia mai ‘o PĀKA‘A a me KŪAPĀKA‘A ke ‘imi akula iā ‘oukou; e ‘ike mai inā e ki‘ei aku ma ko ‘oukou mau ‘īpuka, e hea mai a e ho‘okipa ma ko ‘oukou mau home. MOSES K. NAKUINA Honolulu, ‘Aperila, 1902 Mea Kākau.

MO‘OLELO HAWAI‘I O Pāka‘a a me Kūapāka‘a NĀ KAHU IWIKUAMO‘O O KEAWENUIA‘UMI KE ALI‘I O HAWAI‘I, A ‘O NĀ MO‘OPUNA HO‘I A LA‘AMAOMAO! ----------------------KE KAMA‘EU NĀNA I HO‘OLAKALAKA NĀ MAKANI A PAU O NĀ MOKUPUNI O HAWAI‘I NEI, A ‘UHAO I LOKO O KĀNA IPU KAULANA I KAPA ‘IA ‘O KA IPUMAKANI A LA‘AMAOMAO!

----------------------‘Ohi ‘ia, hō‘ulu‘ulu ‘ia, wae ‘ia a ho‘oponopono ‘ia e MOSES K. NAKUINA

‘O Kūanu‘uanu ka makua kāne o Pāka‘a, a he kahu iwikuamo‘o ho‘i ‘o ia no Keawenuia‘umi, ke ali‘i o Hawai‘i, ke keiki a ‘Umi ke ali‘i, a me kāna wahine, ‘o Kapukini. Ua noho aloha ‘o Kūanu‘uanu me Keawenuia‘umi kāna hānai a hiki i ka wā i ulu a‘e ai ka mana‘o i loko ona e hele māka‘ika‘i ma nā mokupuni a pau o kēia pae ‘āina. I kekahi kakahiaka, ‘oiai ‘o Kūanu‘uanu e lawelawe ana no nā pono kino o ke ali‘i, ua mana‘o ‘o ia ‘o ka wā kūpono ia āna e noi aku ai i ke ali‘i no kāna huaka‘i māka‘ika‘i. I ia wā ‘ī akula ‘o ia i ke ali‘i: "E ku‘u haku ali‘i, inā i aloha ‘ia mai kou kanaka, ke noi aku nei e ho‘oku‘u ‘ia mai no kekahi wā pōkole no ka hele ‘ana aku e māka‘ika‘i i kekahi o nā mokupuni ‘ē a‘e o kēia pae ‘āina, ‘a‘ohe nō ‘oe e hemahema, ‘oiai, he nui kou mau kahu, a aia nō ho‘i i ka‘u hele ‘ana a i ho‘i koke mai nō ho‘i au ua pono ia, a i ho‘i koke ‘ole mai au, a ‘ike ‘oe i kou hemahema a me kou pilikia, ho‘ouna a‘e nō ‘oe i ka ‘elele a loa‘a au, ho‘i mai nō au me ‘oe." I ka lohe ‘ana o Keawenuia‘umi i kēia noi a kona kahu, ua kaumaha ihola kona mana‘o, no ka mea, ua nui ho‘i kona minamina iā ia no kona mākaukau ma nā mea a pau e pono ai ‘o ia, akā, no kona ‘ae ‘ana mai e ho‘i mai inā e ho‘ouna ‘ia aku ka ‘elele e ki‘i iā ia, no laila, ua ‘ae aku ke ali‘i i ke